Menu

Privacy policy

Leuven Leest hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.
In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Leuven Leest houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

•    je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
•    verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;
•    vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
•    passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
•    geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
•    op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Leuven Leest zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

•    leuvenleest@leuven.be - telefoon: 016 30 08 72

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen, ttz om Leuven Leest in staat te stellen je verder te contacteren aangaande aanbod, diensten en acties (nieuwsbrief) en voor onderzoeks- en statistische doeleinden via het opstellen van collectieve profielen (cookies website en nieuwsbrief).

NIEUWSBRIEF

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor het versturen van een tweewekelijkse nieuwsbrief. Je ontvangt deze nieuwsbrief alleen als je jezelf daarvoor inschreef via onze website (toestemming betrokkene/opt in via website leuvenleest.be – service MailChimp).

We verzamelen en bewaren daartoe volgende gegevens: naam, voornaam, e-mailadres.

Je kan je altijd uitschrijven door de link onder elke nieuwsbrief te gebruiken.

Inzage krijgen in jouw gegevens die verzameld zijn voor de nieuwsbrief, kan op simpel verzoek door een mail te sturen naar leuvenleest@leuven.be.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

•    het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
•    het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk);
•    het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven;
•    het bewaren en gebruiken van ledeninfo (software ledenadministratie).

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens te delen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Leuven Leest bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

•    Alle personen die namens Leuven Leest van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
•    We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
•    We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
•    We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
•    Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring

Leuven Leest kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Reacties

Smithd884
1 jaar

When some one searches for his necessary thing, so heshe desires to be available that in detail, thus that thing is maintained over here. gaeceedfedeaebfd

KelEmpify
7 maanden

Ou Trouver Priligy Pour Ligne Sans Prescription En Ligne Levitra On Line Generico Rhine Inc India <a href=http://ordercheapvia.com>viagra</a> Viagra Cialis Unterschiede Buy Propecia No Prescription Uk

EllDrom
1 maand

Canadian Pharmacy Cialis 40mg Online Free Shipping Dutasteride Find Secure Ordering Free Consultation Carlisle <a href=http://viacheap.com>viagra prescription</a> Tz